Gospodarstwo Edukacyjne Siodłata Gęś

Miejscowość:
Żarki
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

 

 

Głów­ną bo­ha­ter­ką go­spo­dar­stwa jest gęś, ale wśród jej są­sia­dów znaj­dzie­my; kury, kacz­ki, in­dy­ki, per­licz­ki, kró­li­ki, kozy, owce, krów­kę i wiele in­nych. Nowe go­spo­dar­stwo edu­ka­cyj­ne funkcjonuje sezonowo od kwietnia do końca października. Tu­ry­ści zy­ska­ją do­stęp do przy­ja­znych zwie­rząt, które można gła­skać, kar­mić, ale przede wszyst­kim po­znać ich zwy­cza­je, za­cho­wa­nia, etapy życia i roz­wo­ju.  Do go­spo­dar­stwa można się wy­brać z ro­dzi­ną lub grupą. Czeka tam go­spo­darz, który jest za­ra­zem prze­wod­ni­kiem po za­gro­dzie.

- Go­spo­dar­stwo ma słu­żyć celom edu­ka­cyj­nym i jest jed­no­cze­śnie praw­dzi­wym go­spo­dar­stwem rol­nym. To jest nasz aut - prze­ko­nu­je Tomek Ha­mer­la, wła­ści­ciel za­gro­dy. - W go­spo­dar­stwie są upra­wia­ne ro­śli­ny. Bę­dzie pro­wa­dzo­na edu­ka­cja w za­kre­sie pro­duk­cji ro­ślin­nej i zwie­rzę­cej, ale i  na temat zdro­we­go ży­wie­nia. Głów­nym te­ma­tem jest  przed­sta­wie­nie go­ściom wszyst­kich eta­pów życia dro­biu na przy­kła­dzie gęsi.

Za­go­spo­da­ro­wa­ne po­dwór­ko pod po­trze­by tu­ry­stów znaj­du­je się w Żar­kach, ale nie­opo­dal są pola, łąki i lasy. I zgod­nie z wy­tycz­nym ośrod­ka do­radz­twa rol­ni­cze­go może w nim być pro­wa­dzo­na edu­ka­cja w za­gro­dzie. Alej­ki i przy­ja­zne sta­no­wi­ska z moż­li­wo­ścią do­ty­ka­nia i kar­mie­nia zwie­rząt uła­twią po­ru­sza­nie się po go­spo­dar­stwie. Obiekt po­sia­da dużą al­ta­nę, po­miesz­cze­nie w bu­dyn­ku oraz to­a­le­tę do dys­po­zy­cji od­wie­dza­ją­cych.

- Za­pra­sza­my ro­dzi­ny z dzieć­mi, ale i grupy zor­ga­ni­zo­wa­ne dzie­ci i mło­dzie­ży. Wi­zy­ta trwa około go­dzi­ny. W trak­cie prze­wod­nik go­spo­darz opro­wa­dza po obiek­cie, dla­te­go warto re­zer­wo­wać ter­mi­ny - do­da­je wła­ści­ciel.

W okre­sie zi­mo­wym obiekt jest nie­do­stęp­ny dla od­wie­dza­ją­cych.

Gospodarstwo położone jest w pobliżu:

  • Muzeum Rzemiosł Dawnych w Starym Młynie
  • unikatowego zespołu zabytkowych stodół
  • Góry Parchowotki, czyli najważniejszego punktu widokowego w Żąrkach.

Info:

Go­spo­dar­stwo Edu­ka­cyj­ne Sio­dła­ta Gęś

Ofiar Ka­ty­nia 18, 42- 310 Żarki

tel. 516 224 063,

sio­dla­ta­ges@interia.pl,

www.siodlatages.pl

Twoja ocena:
Ocena: 5.0 (Oddano 1 głosy)
Wyświetlenia:  139
Lokalizacja:

Ul. Ofiar Katynia 18
42-310 Żarki
Gmina: Żarki
Powiat: myszkowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Inny
Kategoria: 
Oferta Turystyczna

Kontakt:
Telefon: +48 516 224 063

Strona internetowa: http://siodlatages.pl/o-nas/
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Edukacyjne, Zagroda edukacyjna
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Zakwaterowanie w pobliżu
Żarki
0.54 km
Żarki
0.56 km
Żarki
0.71 km
Gastronomia w pobliżu
Żarki
0.52 km
Żarki
0.70 km